konstnär: Erland Cullberg        titel: Psykiatern

konstnär: Erland Cullberg      

titel: Psykiatern

 

Syftet med Cullbergstipendiet är att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri. Det kan gälla att vidareutveckla kunskaper om psykosociala och biologiska integrativa synsätt, men också förebyggande arbete och/ eller behandlingsprojekt.

Resestipendiet ska användas till resa, boende och levnadskostnader vid auskultation på en psykiatrisk klinik eller institution utomlands under två–fyra veckor. Det kan handla om att delta i kliniskt arbete, forskning, undervisning eller metodutveckling. Stipendiet består av tio poster om vardera högst 15 000 kronor där man kan söka en eller flera sådana poster. Stipendierna utdelas med stöd av Stiftelsen Natur & Kultur. 

Ansökan ska vara stipendienämnden tillhanda senast 1 februari 2019. Stipendiaternas namn tillkännages vid Svenska Psykiatrikongressen i mars 2019. 

Så börja diskutera med kollegor och läs färska tidskrifter för att se var det sker spännande saker! Det går mycket bra att maila till även framstående personer och fråga om man kan få komma. För de flesta är det en fjäder i hatten att få studiebesök även om det kräver en viss ansträngning av dem. 

Krav för ansökan

 • En redogörelse för målet och avsikten med den önskade resan. Den ska även innehålla en sammanfattning av resans syfte på max 200 tecken.
 • Kort CV.
 • Ett skriftligt svar från den mottagande kliniken/ institutionen där det framgår att de vill ta emot studiebesöket.
 • Ett rekommendationsbrev av en erfaren kollega, såsom överläkare, handledare eller studierektor.
 • En ekonomisk plan inkluderande rimliga rese- och levnadskostnader. Det ska framgå om en eller fler poster á 15 000 kronor söks och motivet därtill.
 • Om resan utökas med turistande utanför studierna måste detta bekostas privat.
 • Resan ska genomföras och redovisas under år 2019. 

Redovisning

 • Efter resans genomförande förväntas en kort redovisning (ca 1200 ord) av vad resan innehållit och givit skickas till stipendiekommittén.
 • En kort ekonomisk redovisning ska också ges. Eventuellt icke förbrukade stipendiemedel ska återbetalas.
 • För att psykiaterkollegerna ska få del av stipendiaternas erfarenheter önskar stipendiekommittén att reserapporterna publiceras i Svensk Psykiatri. Det är också mycket värdefullt om stipendiaterna ger en muntlig presentation om sina resor på konferensen som ST-läkare i psykiatri arrangerar i januari eller på Svenska Psykiatrikongressen i mars påföljande år och på sin klinik – allt för att kunskaperna som stipendievistelserna har resulterat i ska komma till så stor nytta som möjligt.

Stipendiekommitté 

Johan Cullberg, Tove Gunnarsson, redaktör för tidskriften Svensk psykiatri, Pauliina Victorsson, psykiater, Hanna Edberg, rättspsykiater, Jörgen Vennsten, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri, och Annika Schildt, kommunikationsansvarig, Natur & Kultur.

NoK_Logo.gif